Common goals common ways
Edunet Foundation | Lifelong learning programe

Eredmények

A külföldi jó gyakorlatok átvételét megalapozó háttértanulmány

A hazai szakirodalomra és forrásokra épülő elemzés az adaptációs munka megkezdése előtt készült. Célja egyrészt azoknak a legfontosabb szempontoknak és magyar sajátosságoknak az azonosítása volt, amelyeket a külföldi jó gyakorlatok átvétele során mindenképp érdemes figyelembe venni. Másrészt annak az áttekintése, hogy milyen szakmai előzményekre lehet és érdemes támaszkodni a fejlesztés, illetve a megszülető eredmények terjesztése során. Háttértanulmány

Fejezetek a lengyel oktatási reform történetéből

Lengyelország és Magyarország szinte azonos helyzetből indult a rendszerváltáskor. A nemzetközi mérések szerint azonban a lengyel közoktatás mára jóval eredményesebbnek tűnik a magyarnál. A lengyel partnerekkel végzett közös munka fontossá tette annak megértését, hogy milyen tényezők húzódnak meg e pozitív változások hátterében. A szakmai tájékozódás nyomán készült alábbi fejezetek később egy országtanulmánnyá egészíthetők ki.

A lengyel közoktatás szerkezeti reformja
Az intézményrendszer felépítése
Az oktatás irányítása
Az oktatás szakmai kontrollja
Az oktatás minőségi mutatói

A pályaorientációt segítő Tájoló napok programja

Terjedelmét és összetettségét tekintve a projekt legjelentősebb termékének talán a bajor mintára kidolgozott, és a gyakorlatban már számos alkalommal sikeresen tesztelt, pályaorientációt segítő komplex eszközcsomag tekinthető. Az ezt népszerűsítő tájékoztatók mára már minden olyan szervezethez eljutottak, amelynek feladata lehet az általános iskolából a középfok felé tovább haladó tanulók választásainak segítése. Ismerik a kereskedelmi és iparkamarák pályaorientációs referensei, a pedagógiai szakszolgálatok pályaorientációért felelős munkatársai, az iskolafenntartókat képviselő tankerületi igazgatók és a nem állami intézményfenntartók is. S rajtuk keresztül, illetve közvetlen kapcsolatok révén egyre több iskola vezetői és pedagógusai is tudomást szereznek róla. Bár az eszköz minden részletében kidolgozott, és a program minden érdeklődő számára térítésmentesen hozzáférhető, sikeres megvalósításához szükség van néhány egyszerű eszköz és anyag helyi beszerzésére, valamint a résztvevők megfelelő felkészülésére. Az Alapítvány – előzetes egyeztetést követően –, szívesen nyújt segítséget a program helyi előkészítéséhez. S ennek részeként elektronikus formában rendelkezésre bocsátja a megvalósításhoz szükségek valamennyi segédletet is: a különféle tájékoztatókat, útmutatóktól, feladatleírásokat, étékelő és megfigyelő lapokat – melyekből itt is megtekinthető néhány minta.

Rövid ismertető.
Első pillantásra.
Tanulói önértékelő lap.
Feladatok.
Támpontok a megfigyeléshez.
Diák önértékelő lap.
Megfigyelői értékelő lap.

Ami segít és ami gátol

Ez, a nehéz helyzetben lévő, 13-16 éves fiatalok támogatására használható eszköz a Skóciában kidolgozott, és ott ma már országos rendszerként működő Getting it right for every child nevű modell központi gondolatára épül. Speciális pszichológiai tudás nélkül is jól használható gyakorló pedagógusok számára. Elsősorban abban segíti őket, hogy ne érezzék magukat tehetetlennek nehéz sorsú tanítványaik mellett, de ugyanakkor azt is világosan lássák, mikor lehet szükség másokat is bevonni az érintett fiatalok támogatásába. Az eszköz sikeres alkalmazásához azonban a rendszer megértésére és megfelelő felkészülésre van szükség. Az Alapítvány szívesen biztosítja ezt a támogatást az érdeklődők számára.

Rövid ismertető

Hatékony kapcsolatépítés iskola környezetben

Az oktatást és a gyerekeket segítő helyi partnerségek működése természetes jelenség Skóciában. Ezt a széles körben bevált gyakorlatot számos szabadon felhasználható útmutató segíti. Az interneten elérhető forrásokra támaszkodva, és a hazai lehetőségeket figyelembe véve született meg az az általános kapcsolatépítési útmutató, amely lényegében bármilyen tartalmi területre adaptálható. A magyar és angol nyelven is hozzáférhető füzet hasznos segítője lehet azoknak a nevelőtestületeknek, amelyek más intézményekkel és szervezetekkel együttműködve szeretnék folytatni a munkájukat.

Rövid ismertető
Hatékony kapcsolatépítés iskolai környezetben
Partnershiptoolkit (angol)

Fejezetek a skóciai oktatási reform történetéből

Az adaptáció folyamatában világossá vált, hogy a Reziliencia mátrix egy olyan átfogó gyermekvédelmi rendszer (a Getting it right for every child modell) szerves része, amely szoros kapcsolatban áll az oktatás egészét megújító curriculum-fejlesztéssel (Curriculum for Excellence). Ez tette fontossá a holisztikus szemléletű skóciai oktatásfejlesztés közelebbi megismerését. A tájékozódás eredményeként születtek meg az alábbi fejezetek, amelyek ugyan nem adhatnak teljes képet a reformról, de ebben a részleges formában is sok jó példát mutatnak fel az oktatás hazai fejlesztői számára.

A fejlesztés stratégiai keretei
Az oktatás intézményrendszere
Országos vita az oktatásról
Tanterv a kiválóságért
A tantervi reform első lépései
A gyermekek chartája
Gettingit right foreverychild
Jólléti indikátorok
A gyermekvédelem országos modellje

A munkaerőpiaci igények és a szakmai képzési kínálat összehangolása München térségében

A projekt résztvevőinek a két év alatt több alkalommal is lehetősége nyílt arra, hogy tapasztalatokat szerezzenek a bajor munkaügyi hatóságok, a kereskedelmi és iparkamara, valamint a szakképzésben résztvevő iskolák, illetve vállalatok közötti együttműködésről. A nemzetközi partnertalálkozókon hallott előadásokra, a különféle intézményekben tett látogatásokra és a kollégákkal folytatott személyes beszélgetésekre, valamint a nyilvános formában elérhető kutatási és statisztikai forrásokra épül az az elemzés, amely felvillantja ennek a sokoldalú és hatékony együttműködésnek a legfontosabb sajátosságait.

Helyzetelemzés

Online felmérés a Tájoló napok első tapasztalatairól

A pályaorientációs Tájoló nap programjának kipróbálásában tizenegy iskola mintegy 200 tanulója vett részt az ország különböző térségeiből. A projektben partnerként közreműködő T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Zrt. munkatársai, akik nyomon követték a fejlesztés egész folyamatát, kérdőíves felmérést végeztek a résztvevő tanulók körében a Tájoló nap megszervezése előtt, valamint azt követően. A kapott eredményekből statisztikai érvényességű megállapítások természetesen nem vonhatók le. De a vizsgálat jól szolgálta a fejlesztést és eredményei pozitív visszajelzést adtak a munka egészére vonatkozóan.

Az eredmények rövid ismertetője.
A teljes elemzés.

Hogyan tanítsuk a roma gyerekeket?

A Krakkói Pedagógia Egyetem munkatársai évek óta foglalkoznak a lengyelországi etnikai és kulturális kisebbségek iskolai és munkaerőpiaci sikerességét vizsgáló kutatásokkal. A romák esetében e kutatások tapasztalataira egy olyan – jelentős részben uniós források felhasználásával megvalósuló – országos támogató program is épült, amelynek már látszanak az első eredményi. A projekt lengyel partnerei összefoglalták és közreadták a témával kapcsolatos vizsgálatos, valamint a támogató program eddigi legfontosabb tapasztalatait. Tanulmányuk gondolataira épül az a pedagógusoknak szóló – szakmai műhelyek keretében feldolgozható – „Másképp kell? – Másképp kell!” című füzet, amely a roma tanulókkal és családjaikkal való eredményes kommunikációt és együttműködést kívánja segíteni. A hosszabb elemzés és a rövidebb oktatási segédlet egyaránt szabadon hozzáférhető magyar és angol nyelven is. Ezek az eredmények elérhetők a partnerek honlapjain is: lengyelül és angolul, valamint a Leonardo program hivatalos tudásmegosztó portálján angolul.

Hogyan tanítsuk a roma gyerekeket?
Howtoeducate Roma children?(angol)
Másképp kell? – Másképp kell!
A newapproach – Let’s dothingsdifferently!(angol)

Policy javaslatok a tanulói életpálya támogatásához

A projekt témáihoz kapcsolódó legfontosabb hazai tényeket rögzítve és a gyakorlati működés kereteit felvázolva, a két év munkájának eredményeit, tapasztalatait és az ezek alapján körvonalazódott fejlesztési gondolatokat foglalja össze a nyomtatásban is megjelent policy javaslatok gyűjteménye. A kiadvány elsősorban olyan szakembereknek szól, akik döntési helyzetben vannak az oktatás és a szakmai képzés fontos kérdéseit illetően. Ugyanakkor hasznos olvasmány lehet a téma iránt érdeklődő fejlesztők és gyakorló pedagógusok számára is.

Policy javaslatok

Az EDUNET Alapítvány örömmel fogad minden olyan megkeresést, amelynek célja a projekt fenti eredményeinek minél szélesebb körben való hasznosítása, illetve az ezek továbbfejlesztésére irányuló szakmai együttműködés.

Kapcsolat: info@edunet.hu